Logo Design   ตราสัญลักษณ์ / ตราสินค้า
  Label   ฉลากสินค้า
  Name Card   นามบัตร
  Card   การ์ด
  Post Card   โปสการ์ด
  Poster   ป้ายโฆษณา
  Brochure   แผ่นพับ
  Leaflet   ใบปลิว
  Map   แผนที่
  Calendar   ปฏิทิน
  Stationary Design   ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน
  Program   สูจิบัตร
  Catalogue   แคทตาล็อค
  Book / Magazine   จัดรูปเล่มหนังสือ นิตยสาร
  Ad. Design   ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาประเภทต่าง ๆ
  Photo Retouch   บริการตกแต่งภาพ