Web Design: Standard   ออกแบบหน้าเว็บไซต์
  Web Design: Flash   ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้กราฟิกและสร้างความน่าสนใจ
        ในส่วนต่าง ๆ ด้วยภาพเคลื่อนไหว
  Web Design: Business   ออกแบบเว็บไซต์โดยสร้างตามความต้องการของลูกค้า
  Web Service   บริหารจัดการดูแลเว็บไซต์
  Domain Registration   รับจดทะเบียนโมเมนเนม
  Hosting Registration   รับจัดทะเบียนเช่าพื้นที่
  Flash Design   จัดทำภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ Flash
  Animation Design
  จัดทำภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ
  3D Design   จัดทำงานประเภท 3 มิติ (3D)